1. LBDS Cēsu baptistu draudzes (turpmāk: draudze) izveidošanas un darbības garīgie principi
1.1. Draudze ir kristīgu cilvēku kopība. Draudzes uzdevums ir Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā.
1.2. Draudze par savas garīgās darbības vienīgo mērauklu uzskata Bībeli.
1.3. Draudze kā juridiska persona neņem dalību sabiedriski – politiskās organizācijās, bet neierobežo draudzes locekļu līdzdalību šajās organizācijās, nenesot atbildību par draudzes locekļu darbību tajās.
2. Draudzes statuss
2.1. Draudze ir dalībnieku brīvprātīgi izveidota organizācija ar juridiskās personas tiesībām un pienākumiem, savu nosaukumu, zīmogu, simboliku un neierobežotu darbības termiņu no reģistrācijas brīža LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē.
2.2. Draudzes adrese Cēsis, Ķiršu iela 1, LV-4101
2.3. Draudzes darbības teritorija ir Latvijas Republika.
2.4. Draudze ir Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) locekle, bet tā neatbild par LBDS saistībām attiecībās ar trešajām personām.
3. Draudzes darbība un struktūra
3.1. Draudzes darbības pamatā ir šī Nolikuma 1.daļā izteiktie principi.
3.2. Draudze savā darbībā ievēro:
3.2.1. apziņas un reliģijas brīvības principus;
3.2.2. LR Satversmi un spēkā esošos likumdošanas aktus;
3.2.3. LBDS Satversmi;
3.2.4. draudzes Nolikumu;
3.2.5. draudzes iekšējās kārtības noteikumus;
3.2.6. LBDS akceptēto Kristīgās dzīves kredo.
3.3. Draudze ir tiesīga veidot draudzes nozaru struktūras, saimnieciskas un citas aktivitātes, kas nepieciešamas draudzes darbības, mācību, evaņģelizācijas un sociālās palīdzības darba (tai skaitā: zupas virtuves), kā arī draudzes īpašumu ekspluatācijas nodrošināšanai.
3.4. Draudzes nozares ir:
3.4.1. koris;
3.4.2. svētdienskola;
3.4.3. māsu pulciņš;
3.4.4. jaunatnes kopa;
3.4.5. un citi.
3.5. Draudzei savu mērķu sasniegšanai ir tiesības veikt sekojošu darbību:
3.5.1. izdevniecības un poligrāfiskā darbība; kristīgās un ētiskās literatūras, audio un videomateriālu izplatīšana tsk. pārdošana;
3.5.2. vietējie un starptautiskie kultūras un reliģiskie sakari; t.sk. konferenču un citu pasākumu organizēšana;
3.5.3. ekskursiju, atpūtas un sporta nometņu organizēšana;
3.5.4. labdarības pasākumu finansēšana un organizēšana; ziedojumu kampaņu organizēšana; humānās palīdzības saņemšana un sadale;
3.5.5. draudzes aktivitāšu un kristīgo atziņu reklamēšana masu saziņas līdzekļos, kā arī izlietojot publiskus reklāmas veidus;
3.5.6. citi darbības veidi, kuru veikšanu atļauj LR likumdošana. Nepieciešamības gadījumā draudze minēto darbību veikšanai izņem licenci.
3.6. Draudze ir bezpeļņas organizācija, kuras līdzekļus veido privātpersonu un organizāciju ziedojumi un dāvinājumi, kā ari punktos 3.3. un 3.5. noteiktā saimnieciskā darbība.
4. Draudzes tiesības un pienākumi
4.1. Draudze likumā noteiktajā kārtībā tiek reģistrēta LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē.
4.2. Draudzei ir civilā tiesībspēja atbilstoši draudzes Nolikumam, LBDS Satversmei un spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem no draudzes reģistrācijas brīža LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē.
4.3. Draudze savā vārdā var iegūt mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības un uzņemties pienākumus. Draudze var būt prasītāja vai atbildētāja tiesā, arbitrāžā vai šķīrējtiesā.
4.4. Draudze ir patstāvīga:
4.4.1. savas darbības plānošanā un organizēšanā;
4.4.2. sadarbībā ar citām organizācijām;
4.4.3. atverot kontus bankās un finansu darbībā.
4.5. Draudze nodrošina līgumsaistību izpildi, nodokļu un atskaitījumu maksājumus.
4.6. Draudzes lietvedība nodrošina valsts prasības, draudzes un LBDS vajadzības.
5. Draudzes dalībnieki
5.1. Par draudzes locekli ar draudzes pilnsapulces lēmumu var kļūt ikviens cilvēks, kas ir nožēlojis savus grēkus, piedzīvojis jaunpiedzimšanu, apliecinājis savu personīgo ticību Dievam un gatavību savā dzīvē vadīties pēc Jēzus Kristus priekšzīmes un Bībeles norādījumiem un ir kristīts (bībelīgi pagremdēts).
5.2. Ja cilvēks pārnāk no citas baptistu draudzes, tad viņu uzņem draudzē ar draudzes zīmi pēc draudzes pilnsapulces lēmuma, ja par viņu nobalso 50% plus viens klātesošais. Draudzes zīmi pieprasa draudzes garīdznieks iepriekšējās draudzes garīdzniekam.
5.3. Ja draudzes loceklis pāriet uz citu baptistu draudzi, tad uz to draudzi pēc tās garīdznieka pieprasījuma tiek nosūtīta draudzes zīme.
5.4. Ja cilvēks pārnāk no konfesijas, kura atzīst bībelīgo pagremdi, uz baptistu draudzi, tad viņš var tikt uzņemts bez kristības, katru konkrēto gadījumu izskatot draudzes padomē.
5.5. Draudzes locekļu tiesības ir:
5.5.1. saņemt garīgo aprūpi;
5.5.2. balsojot izteikt savu attieksmi pret draudzes pilnsapulces lēmumu projektiem;
5.5.3. iesniegt motivētus priekšlikumus un prasīt to izskatīšanu padomē un pilnsapulcē;
5.5.4. uzstādīt draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļu kandidatūras;
5.5.5. tikt ievēlētam par draudzes padomes, valdes vai revīzijas komisijas locekli (no 18 gadu vecuma);
5.5.6. tikt ievēlētam par delegātu uz LBDS kongresu (no 18 gadu vecuma);
5.5.7. pāriet uz citu draudzi vai izstāties no draudzes uz personīga iesnieguma pamata;
5.6. Draudzes locekļu pienākumi:
5.6.1. dzīvot godīgu un priekšzīmīgu dzīvi, vadoties no Kristus priekšzīmes un Bībeles norādījumiem, ievērojot baptistu kristīgās ētikas tradīcijas Latvijā;
5.6.2. apmeklēt draudzes dievkalpojumus, piedalīties draudzes darba aktivitātēs;
5.6.3. ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem atbalstīt draudzes darbu;
5.6.4. ievērot draudzes iekšējās kārtības noteikumus.
5.7.Draudzes loceklis pēc padomes ierosinājuma var tikt izslēgts no draudzes par nekristīgu dzīves veidu, kā arī citiem pārkāpumiem, kurus draudze klasificē kā neatbilstošus Bībeles mācībām un baptistu tradīciju garam Latvijā, ja draudzes pilnsapulcē par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no klātesošiem.
5.8. Ja draudzes loceklis ilgstoši nav apmeklējis dievkalpojumus un nav zināma viņa dzīves vieta, pēc padomes ierosinājuma viņu var izslēgt no draudzes, ja pilnsapulcē par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no klātesošiem.
5.9. Draudzes loceklis var tikt izslēgts no draudzes saraksta arī saskaņā ar pāriešanu uz citu konfesiju vai viņa personīgo iesniegumu par nevēlēšanos būt par draudzes locekli.
5.10. Par izslēgta draudzes locekļa atkal uzņemšanu draudzē lemj draudzes padome, pēc viņa lūguma un paskaidrojumu uzklausīšanas. Izslēgtais draudzes loceklis skaitās atkal uzņemts draudzē, ja pēc padomes ieteikuma pilnsapulcē par viņu nobalso 50% plus viens klātesošais.
6. Draudzes pilnsapulce
6.1. Augstākā lēmējinstitūcija draudzē ir draudzes locekļu pilnsapulce (turpmāk tekstā: pilnsapulce), kura savā darbībā vadās pēc draudzes iekšējās kārtības noteikumiem.
6.2. Pilnsapulci sasauc draudzes padome ne retāk kā vienu reizi gadā. Pilnsapulci izziņo draudzes padome vismaz 2 nedēļas iepriekš un to vada draudzes garīdznieks vai draudzes priekšnieks.
6.3. Pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 1/3 no draudzes locekļu skaita. Ja pilnsapulce nav tiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad to sasauc atkārtoti mēneša laikā, nemainot darba kārtību. Tad pilnsapulce ir tiesīga pie jebkura draudzes locekļu skaita.
6.4. Pilnsapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu (izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā nolikumā vai draudzes iekšējās kārtības noteikumos).
6.5. Draudzes pilnsapulcē balstiesīgi ir draudzes locekļi no 18 gadu vecuma.
6.6. Pilnsapulcē balsošana notiek atklāti. Aizklāta balsošana ir obligāta ievēlot un atceļot draudzes garīdznieku, padomes un revīzijas komisijas locekļus, kā arī diakonus. Citos gadījumos aizklāta balsošana notiek pēc pilnsapulces īpaša lēmuma.
6.7. Par ievēlētu uzskatāma persona, kura saņēmusi vairāk nekā pusi klātesošo balsu un ieņem atbilstošu vietu rangā.
6.8. Kandidātu izvirzīšanas kārtību un citus procedūras jautājumus nosaka padome un apstiprina pilnsapulce.
6.9. Pilnsapulce apstiprina arī draudzes iekšējās kārtības noteikumus, kas nosaka garīdznieka, padomes (t.sk.valdes), diakonu un revīzijas komisijas formēšanas un kandidātu izvirzīšanas procesu, ievēlēšanas kārtību un darbību, draudzes garīgo atziņu pamatnostādnes, kā arī citus ar draudzes darbu saistītus jautājumus.
7. Draudzes garīdznieks
7.1. Garīdznieks ir draudzes garīgais un organizatoriskais vadītājs, ko aicinājusi draudzes padome un ievēlējusi draudzes pilnsapulce.
7.2. Garīdznieka pienākumi ir:
7.2.1. sludināt evaņģēlija vēsti, kas saskan ar Bībeles mācību un baptistu ticības atziņu;
7.2.2. veicināt draudzes locekļu garīgo izaugsmi un aprūpi;
7.2.3. veikt individuālas sarunas ar draudzes locekļiem un apmeklējumus mājās;
7.2.4. rūpēties par jauno draudzes locekļu un nozaru vadītāju apmācību;
7.2.5. kalpot draudzes dievkalpojumos, svētīt, kristīt un laulāt, izvadīt mirušos;
7.2.6. reprezentēt draudzi valsts priekšā, starptautiskajās un ekumēniskajās attiecībās. 7.3. Garīdznieka aicināšanas, ievēlēšanas un pārvēlēšanas kārtību nosaka draudzes iekšējās kārtības noteikumi.
8. Draudzes valde
8.1. Par draudzes finansiālo un saimniecisko darbību valsts priekšā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu atbild draudzes valde.
8.2. Valde atbild draudzes, LBDS un valsts priekšā par draudzes nekustāmajiem un kustāmajiem īpašumiem.
8.3. Valde sastāv no draudzes priekšnieka, sekretāra un kasiera, kuri vienlaikus ir padomes locekļi.
8.4. Draudzes priekšnieka uzdevums ir nodrošināt draudzes padomes lēmumu izpildi, pārstāvēt un aizstāvēt draudzes tiesības valsts un citās iestādēs; viņam ir pirm?ā paraksta tiesības draudzes finansu dokumentos.
8.5. Draudzes sekretārs atbild par draudzes pilnsapulces, padomes un valdes protokolu sagatavošanu, noformēšanu un pareizību.
8.6. Draudzes kasieris ir materiāli atbildīga persona, kura pārziņā ir draudzes naudas līdzekļi.
8.7. Draudzes priekšnieka, sekretāra un kasiera kandidatūras izvirza draudzes padome; viņus ievēl pilnsapulcē, ja par viņiem nobalso ne mazāk kā 2/3 no klātesošajiem aizklātā balsošanā.
8.8. Valdes sēdes sasauc draudzes priekšnieks; lemttiesīga tā ir pilnā sastāvā, un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
8.9. Valdes locekļu pārvēlēšanas kārtību nosaka draudzes iekšējās kārtības noteikumi.
8.10. Valdes locekļi un garīdznieks ir tiesīgi saskaņā ar pilnsapulces un padomes lēmumiem draudzes vārdā slēgt līgumus un darījumus, izdot pilnvaras un citus rakstus, reprezentēt draudzi, kā arī pārstāvēt to administratīvās un tiesu iestādēs.
9. Draudzes padome
9.1. Atbildību par draudzes garīgo dzīvi un saimniecisko darbību draudzes priekšā nes draudzes padome (turpmāk tekstā: padome).
9.2. Padomes formēšanas principus, tās locekļu skaitu, to ievēlēšanas un pārvēlēšanas kārtību nosaka draudzes iekšējās kārtības noteikumi.
9.3. Draudzes garīdznieks, priekšnieks, sekretārs un kasieris ir padomes locekļi.
9.4. Padomes sēdes vada draudzes priekšnieks vai garīdznieks.
9.5. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse padomes locekļu. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairākums; paritātes gadījumā izšķirošā ir padomes sēdes vadītāja balss.
9.6. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu apstiprina padome, atklāti balsojot, nākošajā padomes sēdē. To paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.
9.7. Padomes pienākumi ir:
9.7.1. veicināt un attīstīt draudzes garīgo izaugsmi;
9.7.2. organizēt un uzturēt draudzes saimniecisko darbību;
9.7.3. organizēt un attīstīt draudzes garīgo, t.sk. draudzes nozaru darbību;
9.7.4. plānot draudzes attīstības stratēģiju un uzraudzīt tās realizāciju;
9.7.5. veidot un kopt sakarus ar citām draudzēm;
9.7.6. pārvaldīt draudzes nekustāmos un kustāmos īpašumus;
9.7.7. izvirzīt kandidātus visiem draudzes amatiem;
9.7.8. izskatīt draudzes locekļu, kā arī citu fizisku un juridisku personu iesniegumus;
9.7.9. lemt par kristību kandidātu gatavību kristībām;
9.7.10. izskatīt draudzes locekļu pārkāpumus, vajadzības gadījumā, izvirzot jautājumu par viņu izslēgšanu no draudzes;
9.7.11. izskatīt jautājumus par izslēgto draudzes locekļu atkaluzņemšanu draudzē.
10. Draudzes diakoni
10.1. Diakona uzdevums ir kopā ar garīdznieku pasniegt Svēto Vakarēdienu, kā arī palīdzēt garīdzniekam aizlūgšanu un dvēseļu kopšanas darbā.
10.2. Diakona kandidatūru draudzei iesaka padome.
10.3. Diakonu ievēl draudzes pilnsapulce, ja aizklāti par viņu nobalso ne mazāk kā 2/3 no klātesošajiem.
10.4. Diakonu atbrīvošanu no aktīvas kalpošanas un citus ar diakona darbību saistītus jautājumus nosaka draudzes iekšējās kārtības noteikumi.
11. Dievkalpojumi
11.1. Draudzes regulārie dievkalpojumi notiek draudzes dievnamā; atsevišķos gadījumos dievkalpojumi var notikt arī citās vietās.
11.2. Dievkalpojumu veido: svētruna, lūgšanas, kora dziedāšana, draudzes kopdziedāšana, cita veida muzikāla darbība, uzrunas, deklamācijas un brīvprātīgais ziedojums. Dievkalpojumā var tikt iekļauti arī citi elementi, pret kuriem neiebilst draudzes padome.
11.3. Draudzē notiek Svētā Vakarēdiena dievkalpojumi.
11.4. Dievnamā var notikt laulību un īpašos gadījumos arī bēru dievkalpojumi.
12. Draudzes saimnieciskā darbība
12.1. Līdzekļu ieguves avoti:
12.1.1. draudzes locekļu, citu fizisko un juridisko personu brīvprātīgi ziedojumi un dāvinājumi naudas vai mantas izteiksmē;
12.1.2. citi ieņēmumi, tai skaitā, arī līguma saistības, sakarā ar draudzes īpašumu izmantošanu saimnieciskai darbībai.
12.2. Līdzekļu izmantošanas mērķi:
12.2.1. draudzes reliģiskās un saimnieciskās darbības uzturēšana;
12.2.2. draudzes padomes noteikti mērķi;
12.2.3. ziedotāju vai dāvnātāju norādīti mērķi;
12.2.4. draudze var izveidot fondus īpašu mērķu sasniegšanai (nekustāmā īpašuma atjaunošanas fondu, sociālās palīdzības fondu u.c).
12.3. Izdevumi reliģiskās un saimnieciskās darbības veikšanai:
12.3.1 darba algas saskaņā ar draudzes padomes noteiktiem amatiem un likmēm;
12.3.2. līgumdarbu apmaksa par konkrētu darbu saskaņā ar draudzes padomes vai valdes lēmumu;
12.3.3. komunālo pakalpojumu apmaksa;
12.3.4. draudzes īpašumu uzturēšana un remonti;
12.3.5. izdevumu apmaksa uzaicināto viesu kalpošanas gadījumos, saskaņā ar draudzes padomes pieņemtiem lēmumiem;
12.3.6. ziedu, svešu un citu dekorāciju iegāde dievnama noformēšanai dievkalpojumiem un svētku gadījumos;
12.3.7. izdevumu apmaksa braukšanai sabiedriskajā transportā un vieglo transporta līdzekļu uzturēšana saskaņā ar līgumiem;
12.3.8. draudzes locekļu sveikšana nozīmīgās jubilejās un kristību gadījumos (ziedi, apsveikumu kartiņas, grāmatas u.c.);
12.3.9. citu draudžu, draudžu darbinieku un organizāciju sveikšana svētkos;
12.3.10. dāvanu pasniegšana esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem (naudas vai mantiskā izteiksmē) pamatojoties uz draudzes padomes vai valdes lēmumu;
12.3.11. mācību pabalsta piešķiršana saskaņā ar draudzes padomes vai valdes lēmumu;
12.3.12. ziedu vai vainagu iegāde draudzes locekļu (arī citu draudžu darbinieku) bēru ceremonijai;
12.3.13. draudzes locekļu un izņēmuma gadījumā viņu tuvinieku nāves gadījumā piešķir apbedīšanas pabalstu (pamatojoties uz draudzes valdes lēmumu un finansiālām iespējām);
12.3.14. materiāla pabalsta (atmaksājama vai neatmaksājama) piešķiršana kritiskā stāvoklī nonākuša draudzes locekļa atbalstam (pamatojoties uz draudzes padomes vai valdes lēmumu);
12.3.15. komandējumu izmaksas;
12.3.16. materiālu, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde skaidrā naudā vai uz pārskaitījumu tirdzniecības tīklā, kā arī no fiziskām vai juridiskām personām, iepērkot viņu personīgo mantu skaidrā naudā vai pārskaitot naudu uz viņu norādīto kredītiestādes kontu;
12.3.17. draudzes vai draudzes nozaru (pēc to lūguma) sadraudzības vai atpūtas pasākumu finansēšana (pamatojoties uz draudzes padomes lēmumu un finansiālajām iespējām var finansēt visus vai daļu izdevumu);
12.3.18. izdevumi dievnama un citu īpašumu apkārtnes uzturēšanai;
12.3.19. labdarības pasākumiem (pansionātu, slimnīcu, bērnu namu, slimo draudzes locekļu u.c. apmeklējumi); traktātu, cita veida reliģiskas literatūras, dāvanu u.c. izdevumu apmaksa šiem pasākumiem.
12.3.20. draudzes informatīvu izdevumu un reliģiskas literatūras izdošanai;
12.3.21. citi draudzes padomes akceptēti izdevumi.
12.4. Par atsevišķu darbu veikšanu draudzes loceklis ir tiesīgs atteikties no atalgojuma, motivējot to kā kalpošanu draudzei (talkas, remontdarbi draudzes īpašuma uzturēšani, telpu tīrīšana, kora diriģenti, sekretārs, kasieris u.c).
12.5. Draudzes nekustāmā īpašuma pirkšana, pārdošana vai iznomāšana iespējama tikai ar draudzes pilnsapulces piekrišanu.
13. Draudzes revīzijas komisija
13.1. Draudzes finansiālās un saimnieciskās darbības kontrolei pilnsapulce ievēl revīzijas komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kuri nedrīkst būt valdes locekļi vai draudzes algoti darbinieki.
13.2. Revīzijas komisija no sava vidus izvēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
13.3. Revīzijas komisijas tiesības un pienākums ir revidēt draudzes finansu un saimniecisko darbību, izteikt savus apsvērumus par tās lietderību, par pārbaudes rezultātiem informēt draudzes padomi un atskaitīties pilnsapulcei.
14. Draudzes likvidēšanas kārtība
14.1. Lēmumu par draudzes likvidāciju pieņem pilnsapulce un paziņo to LBDS.
14.2. Draudze var tikt likvidēta bez pilnsapulces lēmuma tikai tad, ja tās locekļu skaits ir kļuvis mazāks par LR Reliģisko organizāciju likumā noteikto draudzes
dibinātāju skaitu.
14.3. Draudzes likvidācija notiek likumā noteiktā kārtībā, izveidojot LBDS sastādītu likvidācijas komisiju. Draudzes kustāmie un nekustāmie īpašumi pāriet LBDS rīcībā.

Šajā mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookie). Piekrītot sīkdatņu izmantošanai (jāspiež – PIEKRĪTU), tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Nospiežot uz izvēlnes – ‘Nepiekrītu’ Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot mūsu mājas lapas resursus, kā piemēram Google karte, YouTube video u.c.
Detalizēta informācija par mūsu privātuma politiku. Cookie policy