10. daļa, “Sludinātāji un mācītāji”
Būt baptistu draudzes loceklim
Vienmēr aktuāls ir bijis jautājums par sludinātāja un mācītāja vietu draudzē. Šo aktualitāti nenosaka neskaidrības par Bībeles burtu un prātu. Šīs neskaidrības draudzēs rada tādi ļaudis, par kuriem rakstīts 3. Jana 9: “Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs.” Zināmas problēmas šajā jautājuma rada arī tas, ka draudzēs ienāk ļaudis bez baptistu tradīciju praktizēšanas un apzināšanas pagātnē, un tāpēc daudzas lietas, tai skaitā arī mācītāja vieta draudzē, rada zināmus un pamatotus jautājumus.
Baptistu draudze, praktizēdama savu demokrātisko un kongregacionālistisko iekšējās dzīves sistēmu, ievēl sev sludinātāju vai macītāju. Reizē ar ievēlēšanu daudzi draudzes locekļi ir pārliecināti, ka ievēlētais garīdznieks tagad ir draudzes kalps, kuram ir jāpilda viņa ievēlētāju griba. Kā mēs jau to sacījām iepriekš, sludinātājs un mācītājs savas draudzes dzīvē ir viens no savas draudzes locekļiem, draudzes padomē un draudzes pilnsapulcē viņiem ir viena balss, par sava laika izlietošanu un sava darba kvalitāti viņi ir atbildīgi draudzes vadības un visas draudzes priekšā.
Un tomēr, vietējā draudze ievēl par sludinātāju vai mācītāju zināmu cilvēku — cilvēku ar viņu identificējošu vārdu un uzvārdu, ar viņam esošu izglītību un piemītošām spējām. Bet draudze neizvēlas sludinātāja vai mācītāja amatu draudzē. Sludinātāja un mācītāja amatu draudzē ir iecēlis Dievs. Un tāpēc, ka draudzē ir šāds Dieva iecelts amats, draudze tajā ievēl kādu konkrētu cilvēku. Un tāpēc šis sludinātāja vai mācītāja amatā ievēlētais cilvēks nav draudzes kalps, bet ir Dieva kalps. “Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus.” (Apustuļu darbi 14:23.) “Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecelis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.” (Apustuļu darbi 20:28) “Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis, pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem”(1 .Korintiesiem 12:28) “Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, ” (Efeziešiem 4:11-12) “Tālab es esmu iecelts par saucēju un sūtni (es saku patiesību, nemeloju), par mācītāju pagāniem ticībā un patiesībā. ” (1.Timotejam 2:7.) “Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā kā es tev liku darīt. ” (Titam 1:5) Mācītāja amatā ir daži, ne visi. Ar to nebija apmierināti vecos laikos, ar to nav mierā arī tagad. Atcerēsimies notikumu Mozus dienas, kas aprakstīts 4.Mozus 16.nodaļā. “Un tie sapulcējās pret Mozu un Āronu un sacīja tiem: “Lai nu jums pietiek! Visa draudze tagad ir svēta, jo pats Tas Kungs ir viņas vidū; kādēļ tad jūs vēl gribat valdīt pār Tā Kunga draudzi?”(4.Mozus 16:3) Mozus paredzēja šīs sacelšanās traģisko rezultātu, bet arī tā liecību(4.Mozus 16:28): “Ar šo pašu jūs atzīsit, ka Tas Kungs ir mani sūtījis, lai es visus šos darbus padarītu, un ne no mana paša sirdsprāta …”
Mēs jau pieminējām Diotrefu, kurš bija iedomājies esam tas, uz ko viņš nebija aicināts ne no Dieva, ne no cilvēkiem. Draudzes mācītāja amatā tiek iecelti konkrēti cilvēki, un šī iecelšana notiek caur draudzi. Sludinātāja un tad mācītāja amatam ir derīgi tie cilvēki, kuri (1) ir sapratuši Dieva aicinājumu evanģēlija sludinātāja un draudzes gana darbam un (2) kuri ir saņēmuši kādas vietējās draudzes aicinājumu un ievēlēšanu. Baptistu draudzēs sludinātāja vai mācītāja amata ieņemšanai nav obligāti nepieciešama teoloģiskā izglītība, jebšu tā ir ļoti vēlama un praktiskajā darbā ļoti vajadzīga.
Konkrēta cilvēka sludinātāja vai mācītaja autoritāte vispirms ir viņa garīdznieka amatā. Viņš ir tāds pats cilvēks kā visi citi, bet viņš nepilda tādu pat amatu vai pienākumu kā visi citi cilvēki. Un tāpēc baptistu draudzes loceklis uzlūko savu mācītāju ne kā draudzes kalpu vai pat pakalpiņu, bet gan vienmēr atminās, ka tas ir Dieva kalps un ka Dievs ir viņam uzdevis ganīt Kristus draudzi.
Draudzes mācītājs ir draudzes darbā pirmā persona, kurš nes juridisku un morālu atbildību par visu to, kas saistīts ar draudzes dzīvi. Tas nenozīmē, ka mācītājs draudzē valda vai vienpersoniski cenšās padarīt visus draudzes darbus, bet tas nozīmē, ka mācītājs draudzē vada un orientējas visos draudzes dzīves jautājumos. Katras draudzes loceklis rēkinājas ar savas draudzes mācītāja viedokli, mācību un prasībām. Kā mācītājam pareizi lietot savas no Dieva dotās un draudzes piedāvātās tiesības vadīt, tas ir citas tēmas jautājums, ar to nodarbojas īpaša disciplīna — pastorāla teoloģija.
Vērtējot savas draudzes mācītāja amatu, draudzes locekļi arī domā par mācītāja un viņa ģimenes ikdienas vajadzībām. Par tām īpaši nomodā ir draudzes vecajs vai draudzes priekšnieks un draudzes kasieris. Mācītājam pienākas alga. Draudzes maksāta alga mācītājam nepadara macītāju par draudzes kalpu, bet ar algu vai bez algas, ar darba līgumu vai bez darba līguma mācītājs ir draudzes darbā, kas rada gan juridiskas, gan morālas savstarpējas saistības. Mēs nevaram piedāvāt mācītājam algu pēc Rietumu standartiem, bet draudzei vajadzētu atcerēties, ka līdzās draudzes prasībām pēc mācītāja kvalitatīvas kalpošanas ir jāliek draudzes kvalitatīvas rūpes par mācītāja ikdienas vajadzībām. Baptistu draudzes mācītājs nepraktizē īpašas maksas ņemšanu par mācītāja darbu bērēs, laulībā un tamlīdzīgos gadījumos. Šie darbi tiek ietverti mācītāja algā.
Mācītājam pienākas apmaksāts gadskārtējs atvaļinājums. Parasti tas ir no pirmdienas pēc mēneša pirmās svētdienas līdz sestdienai pirms pirmās mēneša svētdienas, tātad ar aprēķinu, lai mācītājs savā draudzē būtu Svētā vakarēdiena svētdienā. Lēmumu par mācītāja atvaļinājuma konkrēto laiku pieņem draudzes padome, un draudzei par to paziņo pats mācītājs.
Draudzēs ir iekopusies tradīcija, ka bez atvaļinājuma mācītājam tiek dota iespēja četras svētdienas gadā būt prom no savas draudzes, lai atsauktos kādas citas draudzes aicinājumam, jo katra draudze savos svētkos cenšas aicināt kādu viesi mācītāju. Pirms mācītājs dod atbildi draudzei, kas viņu aicinājusi viesoties, mācītājs par to saka savas draudzes padomei, un padome pieņem attiecīgi piekrītošu lēmumu.
Draudze neuzņemas saistības par tādām aktivitātēm, kas mācītājam prasa papildus laiku draudžu savienības darbā vai ārzemju braucienos. Šādas aktivitātes un braucieni bez draudzes padomes ziņas, protams, var notikt mācītāja atvaļinājuma laikā. Ja draudžu savienības vadība vai ārzemju draudzes vai organizācijas aicina draudzes mācītāju lietot savu laiku viņu interesēs, tad gan draudžu savienības vadībai, gan ārzemju aicinātājiem tas jādara caur vietējās draudzes padomi. Droši vien, ka draudzes vadība labprāt dos savu piekrišanu sava mācītāja aktivitātēm ārpus viņa atvaļinājuma laika, bet mācītājam vispirms jārēķinās ar savas draudzes padomes viedokli.
Ir labi, ja mācītājam un viņa ģimenei ir dzīvoklis pie dievnama vai vismaz tajā pilsētā vai apdzīvotā vietā, kurā ir draudzes dievnams.
Taču lai katras draudzes loceklis zina, ka bez visa tā, kas ir vajadzīgs, lai mācītājs varētu draudzi vadīt un lai viņš varētu normāli dzīvot, lielākā vajadzība ir draudzes locekļu mīlestība un cieņa pret savu mācītāju. To darīt nevar piespiest. Bet mīlestība un cieņa pret mācītāju iesākas tad, kad katrs draudzes loceklis saprot mācītāja amata īpašo vietu draudzes darbā. Un draudzes locekļu mīlestība un cieņa pret savu mācītāju pieaugs, ja pats mācītājs godprātīgi izpildīs sava amata pienākumus, turēsies pareizās attiecībās ar savas draudzes padomi un draudzes pilnsapulci un meklēs savas personības pieaugšanu ticībā un kalpošanā.
“BAPTISTU VĒSTNESIS” Nr.10 Oktobris ’98

Šajā mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookie). Piekrītot sīkdatņu izmantošanai (jāspiež – PIEKRĪTU), tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Nospiežot uz izvēlnes – ‘Nepiekrītu’ Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot mūsu mājas lapas resursus, kā piemēram Google karte, YouTube video u.c.
Detalizēta informācija par mūsu privātuma politiku. Cookie policy