Teoloģiskās pamatnostādnes

LBDS teoloģiskās pamatnostādnes - KRISTĪGAS DZĪVES KREDO

MĒS SLUDINĀM
MĒS TICAM
MĒS UZSKATĀM

Balstīts uz LBDS kristīgas dzīves kredo

 1. Jēzu Kristu kā savu personīgo Pestītāju un Kungu.
  (2Kor 4:5; 1Kor 1:23; Apd 10:37-43).
 2. Pieaugšanu garīgajā dzīvē un Jēzus Kristus atziņā, realizējot to ar regulāru Bībeles lasīšanu, ikdienas tuvošanos Dievam lūgšanās, kalpošanu draudzē un ārpus tās, savas dzīves pakļaušanu Svētajiem Rakstiem un padošanos draudzes pamācībai un [disciplīnai].
  (Kol 1:9-10; 2:6-7; 1Tim 4:15; Apd 1:14; 1Tes 5:17; 2Laiku 7:14; Ps 145:18; Kol 4:2; Fil 4:6; Ef 6:18; 1Pet 4:10; 2Tes 3:15)
 3. Novēršanos no katra grēka un ļaunuma, kristīgu dzīves veidu ikdienas attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem, nesot tiem liecību par Jēzu Kristu ar vārdu, praktisko dzīvi un sociālo kalpošanu.
  (Ef 5:2-5; Fil 2:15; Kol 2:6-7; Ebr 12:14; Gal 5:19-22; 2Kor 8:1-7)
 4. Ģimenes dzīves skaidrību, kas pamatojas viena vīra un vienas sievas uzticīgā laulībā, saprotot ģimeni kā Dieva iestādījumu ar normām, kas noteiktas Jaunajā Derībā un domātas visiem laikiem un visiem cilvēkiem. Ģimenes dzīves stiprums balstās dievbijībā un tās locekļu savstarpējā mīlestībā.
  (Mt 19:4-6; 1Kor 7: Ef 5:22-25; 6:1-4; Kol 3:18-20)
 5. Katra cilvēka ikdienas darbu - fizisko un garīgo - kā Dieva Radītāja noteiktu kārtību visu vērtību radīšanai, kā arī nodokļu [maksāšanu] un Bībelē noteiktās desmitās tiesas godīgu [ziedošanu].
  (Mk 12:14-17; 2Tes 3:10-12; 3Moz 27:30; Mal 3:8-10)
 6. Svētdienas - Jēzus Kristus augšāmcelšanās dienas svinēšanu, atturoties no laicīgā darba un ikdienas pienākumiem, atrodoties draudzes kopībā.
  (Mt 28:1; Apd 20:7; 1Kor 5:7-8; 16:2)
 7. Ka homoseksuālisms, prostitūcija, pirmslaulību un ārpuslaulību dzimumsakari ir grēcīgas un pretdabīgas cilvēku savstarpējas attiecības un iestājamies pret to legalizēšanu un reklamēšanu. Ģimenes un sabiedrības pienākums ir būt nomodā par Dieva dāvātās dzīvības saglabāšanu, noraidot abortus kā dzimstības regulēšanas metodi un pašnāvību kā dzīves patvaļīgu pārtraukšanu.
  (Ef 5:3; Rom 1:22-32; 2Moz 20:13; 1Kor 6:9-10; Kol 3:6; Apd 16:27-28)
 8. Pilnīgu atturību no alkohola, smēķēšanas, narkotisko [un citu ķīmiskās atkarības veicinošu] vielu lietošanas, izlaidīgu un azarta spēļu [kā procesa atkarību veicinošu] vietu apmeklēšanas [un piekopšanas]. Arī kultūras parādībās ir meklējamas tās vērtības, kas nepiesārņo dvēseli, bet bagātina to patiesa garīguma virzienā.
  (Rom 13:13; Ef 5:18-19; 1Jņ 2:15-17; 2Kor 6:14-18)
 9. Ka zīlēšana, buršana, spiritisms, horoskopi, ekstrasensi un tamlīdzīgas parādības noved cilvēku sātanisko spēku iespaidā un varā, un tāpēc nav savienojamas ar kristīga cilvēka dzīvi un stāju.
  (5Moz 18:9-14; 1Sam 15:23; Kol 2:8-20; 1Kor 8:5-6; Atkl 22:14-15; Gal 5:19-20; Jer 27:9-10)
 10. Taisnīgu, demokrātisku un kristīgu valsts un sabiedriskās un ekonomiskās dzīves attīstību, kas būtu vērsta uz katra cilvēka kā augstākās Dieva radītās vērtības tiesisku aizsardzību, lai nodrošinātu katram darbu, iztiku, [garīgo], medicīnisko un sociālo aprūpi.
  (Jes 1:16; Ps 11:8; Mt.12:25; Rom 13:1-7)
 11. Lojālu attieksmi pret LR Satversmi un likumiem, kā arī personīgu atbildību, pildot pilsoniskos pienākumus valsts dienestos un darbā.
  (Mt 22:21; 1Tes 2:1-2; 1Pet 2:13-14; Tit 3:1)

Balstīts uz LBDS kristīgas dzīves kredo

 1. Ka Bībele tās kanoniskajā saturā jeb Svētie Raksti ir dzīvā Dieva vārds, un tāpēc katra kristieša un draudzes dzīves un mācības visaugstākā ticības atziņas mēraukla, autoritāte un norma. (Joz 1:8; Mt 5:17-19; Lk 24:25-27; 2Tim 3:15-16; Atkl 22:18-19)
 2. Vienīgajam dzīvam un patiesam Dievam, visa Radītājam, mūžīgajam Tēvam, kas ir visspēcīgs, visur klātesošs, visu zinošs [nemainīgs] Gars, kas savā mīlestībā rada, uztur un pārvalda visas lietas un kas atklājas Trīsvienībā: Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. (2Moz 20:2-6; Jes 45:21-22; Apd 17:24-28; Jņ 14:26; 16:13-15)
 3. Jēzum Kristum Dieva vienpiedzimušam Dēlam, Viņa piedzimšanai [miesā] no Svētā Gara, bezgrēcīgai dzīvei, nomiršanai pie krusta mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanai no mirušajiem un paaugstināšanai Dieva Tēva godībā, no kurienes Viņš reiz nāks tiesāt dzīvos un mirušos [un ievest savējos Debesu Valstībā]. (Lk 1:30-35; Ebr 7:22-26; 1Pet 1:17-21; Apd 10:37-42; Mt 25:31-32)
 4. Svētajam Garam, kas pārliecina cilvēku par grēku un taisnību, modinot cilvēkā grēka apaziņu [un nožēlas nepieciešamību], strādājot pie cilvēka jaunpiedzimšanas, piepildot ticīgos ar dievišķu spēku, vadot tos Dieva godināšanas, [Jēzus Kristus māceklības, draudzes sadraudzības, kalpošanas un liecināšanas] ceļā, piešķirot Svētā gara dāvanas un veidojot Svētā Gara augļa briedumu. (Jņ 3:6; Apd 2:38; Jņ 16:7; 1Kor 12:4-11; Gal 5:22)
 5. Ka Dievs radīja pirmo cilvēku pēc Savas līdzības, svētu un bezgrēcīgu būtni, dodot tai brīvprātīgas izšķiršanās iespēju, paklausīt Viņam vai nē. [Velna pievilts] cilvēks izšķīrās par nepaklausību Dievam, pazaudēja sākotnējo sadraudzību ar Viņu un kļuva par grēcinieku. Šīs izšķiršanās sekas ir klātesošas cilvēcei arī šodien un tā atrodas zem taisnīgā Dieva soda. (1Moz 1:26-28; 2:16-17; 3:23-24; Jes 59:1-2; Rom 6:23)
 6. Ka Dievs savā mīlestībā vēlas glābt [visus] cilvēkus, uzkraujot [cilvēces] grēkus savam Dēlam Jēzum Kristum un liekot Viņam saņemt sodu cilvēku vietā. Caur Jēzus Kristus vietniecisko nāvi un augšāmcelšanu no mirušajiem cilvēkam ir iespēja piedzimt no augšienes un tādejādi satvert Dieva [pasniegto žēlastības dāvanu] mūžīgo dzīvību. (Ec 33:11; Jes 53:2-6; 1Kor 15:20-23; Ef 2,1-9; 2Kor 5,17-21)
 7. Jēzus Kristus atkalatnākšanai, visu mirušo augšāmcelšanai un tiesas dienai, kurā katram ar saviem darbiem būs jāstājas Dieva priekšā, lai atbildētu par savu dzīvi, ieejot mūžīgā dzīvībā vai sodā. (Mt 24:23-31; Jņ 14,1-3; 2Kor 5:10; 1Kor 15; 1Tes 4:13-18; Mt 13:24-33; 36-43)

Balstīts uz LBDS kristīgas dzīves kredo

 1. Ka visa redzamā un neredzamā radītājs Dievs ir visu cilvēku, tautu, laiku un cilvēces vēstures Kungs.
  (Apd 17:24; Ebr 11:3; Dan 12).
 2. Ka katram cilvēkam ir nepieciešamība un tiesības personīgi tuvoties Dievam un to darīt bez jebkādas citas starpniecības, kā vien caur Jēzu Kristu, Dieva Dēlu. Grēciniekam ir tikai viens ceļš atpakaļ pie Dieva - caur Jēzus Kristus krusta nāvi un augšāmcelšanos.
  (Jes 45:22; Jņ 16:23-24; 14:6; Rom 3:23-26).
 3. Ka caur grēku nožēlu un cilvēka apzinātu izšķiršanos [uzticēties] Jēzus Kristus upurim, pieņemot šī upura piedāvājumu, un apņemšanos savā dzīvē negrēkot un sekot Jēzus Kristus mācībai un priekšzīmei, cilvēks, piedzimst no augšienes,[seko Jēzus Kristus piemēram ūdens kristībā], vienlaicīgi saņemot kristību Svētajā Garā, atgūst sadraudzību ar Dievu un kļūst par Dieva ģimenes locekli.
  (Apd 2:37-39; Jņ 1:12; 1Kor 12:13; Ef 1:13).
 4. Ka katram cilvēkam, kas ir piedzimis no augšienes, ir jākļūst par vietējās draudzes locekli. Draudze ir ticīgo kopība, kuras uzdevums ir [Dieva pagodināšana ikdienas dzīvē, kļūšana par Jēzus Kristus sekotājiem un mācekļiem], liecība, kalpošana un sadraudzība. Draudzē var tik uzņemti tikai kristīti t.i. pagremdēti cilvēki.
  (Apd 2:46-47; 1Kor 12:12-27; Ef 4:1-7, 11-16).
 5. Ka kristība ir jaunpiedzimšanas notikuma turpinājums, [ārēja] liecība kristāmā iekšējai pārmaiņai, Jēzus Kristus apliecināšana cilvēku priekšā, zīme Derībai starp kristāmo un Dievu. Kristība simbolizē nomiršanu grēkam un pasaulei caur grēka atzīšanu un nožēlošanu, un augšāmcelšanos jaunai dzīvei caur piedzimšanu no augšienes.
  (Mt 28:18-20; Mk 16:16; Apd 8:35-39; 1Pet 3:21; Kol 2:10-15; Apd 2:38).
 6. Ka draudze, īstenojot Jēzus Kristus [aicinājumu], svin Svēto Vakarēdienu, kā mūsu Kunga un Pestītāja dzīves un Golgātas ciešanu [atcerēšanos un ilgas pēc noliktās sadraudzības ar Jēzu Kristu Debesu Valstībā]. Svētais Vakarēdiens ir ticīgā īpaša sadraudzība ar Dievu un citiem ticīgajiem, kurā cilvēks tiek konfrontēts ar Dieva neizmērojamo mīlestību, saskata sevi šīs mīlestības gaismā un saņem garīgo dzīvi atjaunojošu spēku. Svētā Vakarēdiena elementi - maize un [vīns] - simbolizē Savienošanos ar Jēzus Kristus miesu un asinīm un apliecina Jēzus Kristus klātbūtni Svētajā Vakarēdienā.
  (Mk 14:22-25; Mt 26:26-29; Lk 22:15-20; Apd 2:46; 1Kor 11:23-26).
 7. Ka [vietējai] draudzei ir tiesības locekļus [vietējā] draudzē uzņemt un no draudzes izslēgt, draudzes dzīvi nosaka vienīgi pati draudze un demokrātiski pieņemtie lēmumi ir saistoši visiem vietējās draudzes locekļiem. [Vietējā] draudze pati izrauga un ievēl sev garīdznieku, par kuru tā ir pārliecināta, ka tas ir Dieva aicinājums viņa dzīvē. Garīdznieks ievēro draudzē un kopdarbā pieņemto kalpošanas disciplīnu [un dzīves ētiku].
  (Mt 18:12-18; Apd 6:2-4; 13:1-4; 20:28; 1Pet 1:1-5; 1Tim 5:17-20).
 8. Ka Kristus draudze universālā nozīmē, [Dievam redzamā draudze], ieslēdz sevī visus patiesus Dieva bērnus kā zemes virsū tā arī Debesīs, pagātnē un tagadnē no dažādām tautā, rasēm un konfesijām [vai denominācijām].
  (Atkl 7:9-10; Gal 3:26-28).
 9. Ka visās attiecībās ir jātiek realizētam apziņas brīvības principam: katrs cilvēks pats ir tiesīgs noteikt savu atttieksmi pret Dieva piedāvāto žēlastību - pieņemt to vai noraidīt. Ne valsts varai, ne kādai sabiedriskai organizācijai, ne ģimenei nav nekādu tiesību piespiest vai aizkavēt ticēt Dievam. Šajā principā ir ietverta arī pārliecība par valsts un baznīcas institucionālo nošķiršanu.
  (Joz 24:15; Mt 4:18-20; Jņ 6:66-69; Apd 2:37-41; Jņ 18:36).